Naša vizija je biti uspešno podjetje z uporabo napredne tehnologije in visoko stopnjo strokovnega znanja.

Z željo po napredku skušamo svoje izkušnje in znanje v kombinaciji z napredno tehnologijo
prenesti tudi na druga področja poleg stabilne in premične tlačne opreme.

Katero področje vas zanima?
NA VRH

Kaj vam ponujamo?

Podjetje Ecoplin Zadel d.o.o.  je družinsko podjetje, ki ima preko 20 let bogatih izkušenj na področju utekočinjenega naftnega plina.
Glavna dejavnost, s katero se podjetje ukvarja od ustanovitve dalje, je: M 71.200 Tehnično preskušanje in analiziranje.

AKUSTIČNA
EMISIJA

Kaj je akustična emisija (AE)?

Akustično emisijo uvrstimo pod metode preizkušanja materiala brez porušitve. Razumemo jo kot elastično energijo, ki se sprosti iz materiala, medtem ko ga obremenimo. Večja kot je obremenitev, več energije je shranjene v materialu. V našem primeru material obremenimo z dvigovanjem tlaka. Ob pojavu vira dogodka (defekta v materialu) pri obremenitvi materiala se delež shranjene energije v materialu sprosti in pretvori v druge oblike energije.Majhen delež sproščene elastične energije v obremenjenem materialu se tako pretvori v zvočno valovanje, ki ga kasneje s pomočjo piezoelektričnega senzorja zaznamo kot akustično emisijo. 

S širjenem zvoka v materialu vzorca prihaja tudi do dušenja zvoka. Koeficient dušenja definira zmanjšanje količine energije zvoka z razdaljo v materialu vzorca. Dušenje zvoka pri preizkusih tlačnih posod navadno opisujemo s krivuljo dušenja. Uporablja se za določevanje največje možne razdalje med senzorji. S tem optimiziramo število senzorjev na najmanjše število. 

Z AE je tako mogoče ocenjevati celovitost strukture, odkrivanje korozije, razpok v materialu, puščanje ali pregledovanje kvalitete varov. Danes se preizkušanje z AE uporablja predvsem za periodične preglede tlačne opreme.

Neporušitveno tstiranje (NDT)

Neporušitveno testiranje (NDT) je definirano kot preizkušanje delov materiala ali sistemov brez poslabšanja materiala za prihodnjo uporabo.Namen je raziskovati lastnosti materiala.Vzorec je neporušitveno testiran, če je po testu vrnjen v uporabo. NDT se uporablja za ugotavljanje sprememb v strukturi materiala, zaznavanje razpok ali drugih fizičnih nepravilnosti, za merjenje debeline materiala in plašča ali za določevanje drugih karakteristik industrijskih izdelkov. Ni omejeno samo na zaznavanje razpok, ampak tudi na zaznavanje drugih nepravilnosti, kakor je poroznost, stanjšanje stene zaradi korozije itd….

Oprema za akustično emisijo

Ključni del opreme za preizkušanje z akustično emisijo so piezoelektrični senzorji oz. piezoelektrični kristali, ki se nahajajo v senzorju. Z njimi zaznavamo akustične valove.  Značilnost teh kristalov je sposobnost pretvarjanja mehanskega signala v električnega.
AE-signal se kasneje ojača in pretvori v digitalno obliko s pomočjo predojačevalnika in A/D pretvornika. Kakor hitro tehnologija napreduje, tako so danes tudi računalniki vedno bolj tehnološko dovršeni. V računalniku je nameščena vsa oprema, ki je zelo pomembna za ojačevanje in pretvarjanje signalov.  Na koncu se vsi zajeti podatki obdelajo in ovrednotijo.

Prednosti akustične emisije pred drugimi metodami

Preizkušanje z akustično emisijo predstavlja napredek na področju pregledovanja in preskušanja opreme pod tlakom.

- Tlačnih posod ni potrebno prazniti in polniti s preskusnim medijem, ker je medij s katerim dvigujemo tlak enak tistemu, ki je že v posodi. Na ta način zmanjšamo možnost nastajanja korozije v posodi, saj je v klasičnih metodah večkrat preizkusni medij voda.

 - Maksimalni preskusni tlak je nižji kot pri preizkušanju s hladnim vodnim tlakom. Tako materiala ne obremenjujemo prekomerno. 

- Preizkušanje tlačne posode je možno izvesti med obratovanjem. Proizvodnje v tem primeru ni potrebno zaustaviti, kar navadno za uporabnika pomeni manjšo finančno obremenitev.

 - Omogoča nam testiranje celotne površine materiala v kratkem času.

 - Mogoče je preizkušanje področij, ki so z drugimi neporušitvenimi metodami nemogoča zaradi dostopa (senzorjev ni potrebno namestiti direktno na področje defekta).

- Opazimo lahko nepravilnosti, ki jih druge NDT metode ne morejo (puščanje medija, itd…).

 - AE nam omogoča natančno določanje mesta defekta v materialu ter spremljanje širjenja odkritih defektov. Tako lahko predvidimo ali obstaja možnost za porušitev materiala tlačne posode (lahko napovemo porušitve materiala, še preden se zgodijo).

- Ne povzročamo onesnaževanja okolja s kontaminirano vodo.

NA VRH

PODROČJE 
DELA

Kontrolni organ
tipa C

Tlačne posode

Po  Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
(Ur.list RS.92/08, člen 17)
- tlačne posode za utekočinjen naftni plin (UNP)
- enostavne tlačne posode (ETP)

Na tlačnih posodah se izvajajo:
Uvodni pregled
Periodični pregledi (zunanji)
Izredni pregledi (izven rokov za periodične preglede)

Cevovodi

Po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
(Ur.list RS.92/08, člen  18, 19, 20, 21, 22, 23)
za utekočinjen naftni plin

Na cevovodih se izvajajo:
Uvodni pregledi
Periodični pregledi (zunanji)
Izredni pregledi (izven rokov za periodične preglede)

Varovalna oprema

Varnostni ventili

Priglašeni kontrolni organ tipa A za premično tlačno opremo

Pritrjene cisterne za prevoz UNP-ja

Po Direktivi (2010/35/EU in točka 1.1
Priloga I Direktive 2008/68/ES) izvajamo:
- redni pregledi (pregled dokumentacije) 
- vmesni pregledi (pregled dokumentacije) 

NA VRH

ADR

Pregled vozil po ADR

S strani ministrstva za infrastrukturo smo pooblaščeni za preverjanje zahtev za izdelavo in odobritev vozil po 9. delu priloge B ADR ter izdajo ustreznih certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz določenega nevarnega blaga v skladu z razdelkom 9.1.3 priloge B ADR. S podaljšanjem veljavnosti certifikata o brezhibnosti se potrdi ustreznost vozila.

Certifikat o brezhibnosti, ki ga izdamo za vozila registrirana v Sloveniji priznavajo tudi pristojni organi drugih držav pogodbenic ADR-ja.

Pregled cistern

1)  S strani Ministrstva za Infrastrukturo smo pooblaščeni za redne, vmesne in izredne preglede cistern, ki so navedene v prilogi A ADR ter izdajo ustreznih certifikatov o pregledu cisterne. Tovrstne cisterne ne ureja Pravilnik o premični tlačni opremi (Ur. l. RS 72/11), ampak samo Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/06, UPB-1).

2) V skladu z direktivama 2010/35/EU o premični tlačni opremi in 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga, ki so v naš pravni red prenesene s Pravilnikom o premični tlačni opremi (Ur. l. RS 72/11) in Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/06, UPB-1) pa smo pooblaščeni s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za opravljanje rednih in vmesnih pregledov pritrjenih cistern za prevoz plinov razreda 2. Hkrati pa delujemo tudi kot priglašeni organ, imamo svojo številko priglašenega organa z oznako NB 2563, katera mora biti razvidna tako s certifikata o pregledu cisterne kot tudi ob datumu pregleda, ki je odtisnjen na identifikacijski tablici, katera je nameščena na cisterni.


Pred vsakim pregledom cisterne je potrebno priložiti Dosje o cisterni, kateri mora vsebovati:
- Certifikat o tipski odobritvi cisterne
- Certifikat o prvem pregledu cisterne
- Certifikate o rednih in vmesnih pregledih, ter morebitnih izrednih preizkusih

NA VRH

Poznate Ecoplin?

Naj se vam predstavimo.
Naše poslanstvo je zagotavljanje najvišje stopnje varnosti na področju uporabe opreme pod tlakom in premične tlačne opreme.
Vodstvo podjetja Ecoplin Zadel d.o.o. se je zavezalo, da bo z vsemi možnimi ukrepi zagotavljalo nepristranskost.

Nepristranskost je eden od ciljev politike kakovosti.

Zgodovina

Osebna izkaznica

Certifikati

Osebna izkaznica

Osebje in oprema

Izvajalci kontrol so ustrezno kvalificirani, usposobljeni in vsakoletno preverjeni s strani slovenske akreditacije. Skladno z zahtevami standarda ISO 9712 imamo certificirane izvajalce kontrol za izvajanje nedestruktivnih metod in sicer akustične emisije in vizualnih pregledov,  vključno s
strokovnjakom AT3, ki pripravlja postopke za posamezno vrsto tlačne opreme in raziskuje možnost uporabe metode AE tudi na drugih področjih.
Vsa potrebna oprema za izvajanje kontrol v obstoječem obsegu izvajanja storitev je v naši lasti in nimamo podizvajalcev. Poleg opreme za akustično emisijo imamo revizijsko vozilo za izvajanje trdnostnih kontrol z metodo akustične emisije in drugo revizijsko vozilo za izvajanje trdnostnih kontrol s hladnim vodnim tlakom.

ECOPLIN ZADEL, d.o.o.
Žabjek 15, 1294 VIŠNJA GORA 

Dolgo ime:
ECOPLIN ZADEL, d.o.o., prodaja in transport plina
Dejavnost: M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Matična številka: 5699894
Davčna številka: SI68082177
Velikost podjetja: Mikro enote
Datum vpisa: 26. 1. 1993
Vpisna številka: 12096500
Zavezanec za DDV: DA

Ocena bonitetne odličnosti:
  AAA za leto 2014 (povezava na certifikat)

Zgodovina

ECOPLIN ZADEL d.o.o. je povezano podjetje samostojnega podjetnika avtoprevoznika ECOPLIN Drago Zadel s.p.iz leta 1977. Od leta 1990 smo svojo prevozniško dejavnost preusmerili izključno na prevoz in razvoz UNP-ja (utekočinjenega naftnega plina).Zaradi izredno sezonsko naravnanega dela smo leta 1993 ustanovili podjetje ECOPLIN Zadel d.o.o., ki je družinsko podjetje v zasebni lasti.

Leta 2000 smo pričeli z izvajanjem tlačne kontrole tlačnih posod s hladnim vodnim tlakom. 

Z izdano odločbo v letu 2004 od Ministrstva za gospodarstvo smo pridobil pooblastilo kot Organ za periodične preglede opreme pod tlakom –OPP, številka 002. Od takrat dalje podjetje deluje izključno kot kontrolni organ in se ne ukvarja z drugimi dejavnostmi. Od tedaj smo morali vsako leto predlagati potrdila o izpolnjevanju pogojev za obnavljanje pooblastila. Tako smo v letu 2004 intenzivno pričeli z uvajanjem celovite kakovosti v poslovanje podjetja in pridobili certifikat ISO 9001:2000, danes ISO 9001:2008.

Leta 2008 nam je bila podeljena akreditacijska listina številka K-079 za opravljanje dejavnosti kontrole tlačnih posod za UNP, kontrole cevovodov in varovalne opreme.

Leta 2009 smo akreditirano dejavnost razširili še na kontrole enostavnih tlačnih posod.

Leta 2010 pa smo kupili novo tehnologijo akustične emisije (AE), ki omogoča sofisticiran, enostavnejši in okolju prijaznejši pristop pri izvajanju trdnostnih kontrol. Imamo lastno opremo vključno s proceduro ter ustrezno usposobljeno osebje.

V letu 2011 smo se akreditirali za izvajanje trdnostnih pregledov za tlačne posode za UNP z metodo AE brez omejitve volumna.

Leta 2013 smo pričeli kot podizvajalci z izvajanjem tlačnih kontrol s hladnim vodnim tlakom na področju Hrvaške. Istega leta smo se na povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenske Akreditacije priključili pilotnemu projektu TPED. 

V marcu 2014 smo se uspešno akreditirali kot kontrolni organ tipa A oziroma priglašeni organ za pregledovanje in preskušanje premične tlačne opreme, natančneje za pritrjene cisterne za UNP (poglavje 6.8. po ADR) in tlačne sode (poglavje 6.2 po ADR), v skladu z direktivama o premični tlačni opremi 2010/35/EU in o notranjem prevozu blaga 2008/68/ES. Istega leta smo se za premično tlačno opremo vpisali v register priglašenih organov v Bruslju pod številko 2563.

Leta 2015 smo prejeli pooblastilo Ministrstva za infrastrukturo za opravljanje pregledov ustreznosti vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga.
NA VRH

Reference

Skrbimo za naročnike.
Spoznajte naše cenjene stranke, s katerimi uspešno poslujemo: